Advisory Board

1. Prof. Dr. Ganesh Man Gurung Honourable Member of Public Service Commission, HMG, Nepal
2. Dr. Badri Shakti Maskey  
3. Dr. Uday Kant Chaudhary  
4. Dr. Ramesh Pd. Singh  
5. Mr. Amlesh Man Bajracharya  
 

Principal

1. Mr. Jaya Bahadur Ghale